Dla pacjenta

Cenniki

Zobacz cennik badań Laboratorium
Zobacz cennik pakietów badań Laboratorium
Zobacz cennik badań Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Zobacz cennik świadczeń zdrowotnych


Zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie pobiera opłat za dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

Na podstawie Zarządzenia nr 33 z dnia 25 maja 2017r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych.
  2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w Sekretariacie ZOZ w Bolesławcu nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
  4. Za wydanie opinii Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pobiera opłatę w wysokości 100,00 zł brutto.
  5. Wniosek złożony przez Organizatora imprezy o wydanie opinii powinien zawierać: dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym, termin imprezy, lokalizację imprezy, przewidywaną ilość uczestników, informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii, nazwę i adres podmiotu, który będzie realizował zabezpieczenie imprezy oraz dowód dokonania opłaty za wydanie opinii. Do wniosku powinny być również dołączone informacje określone Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  6. Organizator imprezy wnioskujący o wydanie opinii może uiścić opłatę bezpośrednio w Kasie ZOZ w Bolesławcu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 lub przelewem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 59 – 700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4., konto bankowe: 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001 tytułem: „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej”.

Podstawa prawna art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 tj.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz.181)